Ostre groty tylko na wysokości powyżej 180cm

Czy wiesz, że ostre zakończenie może pojawić się jedynie na ogrodzeniu wyższym niż 1,80m.

 

Poniżej udostępniamy rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które zgodnie z przepisami Unijnymi określa ogólne zasady montażu ogrodzeń na naszych posesjach. Najbardziej zaskakujący wydaje się być paragraf 41, który zapewniając bezpieczeństwo ludzi i zwierząt zabrania umieszczania ostro zakończonych elementów na ogrodzeniach niższych niż 180cm.  Jest to tym bardziej ciekawe, że wiele ogrodzeń przy budynkach użyteczności publicznej ma ostro zakończone groty na wysokości znacznie poniżej normy. Jakby ktoś miał ochotę przejść się na spacer to zapewne spotka wiele nieregulaminowych ogrodzeń w najbliższej okolicy. Jednak czasami lepiej wiedzieć więcej, gdyż „nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności za jego naruszanie”.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 41.

1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

§ 42

1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

§ 43.

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl

 

Bez nazwy-2