Program lojalnościowy

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2016 roku kończymy I edycję programu lojalnościowego.
Do tej daty włącznie na kontach Klientów będą gromadzone punkty KUTE.

Termin zgłoszeń w celu wymiany punktów na nagrody upływa z dniem 30 września 2016 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Klientom za udział w programie i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji, która wystartuje już wkrótce!


 

1. Rodzaj programu:
Program polega na uzyskaniu dodatkowych korzyści z zakupu produktów z oferty POSTAL. Każde wydane 100 zł netto można wymienić na punkty KUTE, a następnie na super nagrody dostępne w Katalogu Nagród!

 

2. Naliczanie punktów:
Program polega na przyznawaniu przez Organizatora Kutych za każdy zakup powyżej 100zł netto; Za każde wydane pełne 100zł netto na jednej fakturze przysługuje 1 KUTY. Kute wydawane są w postaci banknotów o nominałach 1, 5, 10 i 50. Koszty transportu nie są premiowane KUTYMI.

 

bon

 

3. Odbiór nagród
W momencie uzbierania odpowiedniej ilości punktów Uczestnik powinien zadzwonić do swojego Opiekuna i zawiadomić, którą nagrodę wybrał z Katalogu Nagród. Warunkiem wydania nagrody jest brak przeterminowanych płatności. Nagrody zostaną dostarczone w terminie do 14 dni roboczych. W chwili odbioru nagrody należy przekazać banknoty KUTE Opiekunowi.

 

 

Regulamin

I. DEFINICJE
1.1. Organizator – POSTAL STEEL GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ul. Sowia 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000342047 NIP 777-314-02-44 zwanym dalej Postal;
1.2. Katalog nagród – zbiór nagród przyznawanych w programie, za określone ilości „Kutych”
1.3. Kute – nazwa punktów przyznawanych za wydanie określonej kwoty w programie;
1.4. Regulamin Programu (dalej zwany „Regulamin”) – niniejszy regulamin, defi niuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie, w szczególności korzyści płynące z uczestnictwa w programie;
1.5. Uczestnik Programu (zwany dalej „Uczestnik”) – osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dobrowolnie zaakceptowała Regulamin Programu i jest klientem POSTAL STEEL GROUP SP.ZO.O. S.K.; i zamieszkuje na terenie RP.
1.6. Strona Internetowa Programu – strona internetowa dostępna pod adresem www.postal.pl.
1.7. Program dostępny jest wyłącznie dla klientów POSTAL STEEL GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) jednocześnie określając prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz obowiązki Organizatora;
2.2. Regulamin Programu dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora;
2.3. Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora. Program obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, jeżeli został on w danym kraju wprowadzony;
2.4. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem produktów za określoną kwotę zostaną przyznane punkty KUTE. Przyznane KUTE mogą być wymienione na nagrody dostępne w ramach Katalogu Nagród.

 

III. ZASADY PREMIOWANIA
3.1. Program polega na przyznawaniu przez Organizatora Kutych za każdy jednorazowy zakupy powyżej 100zł netto;
3.2. Za każde wydane pełne 100zł netto na jednej fakturze zakupu Uczestnikowi przysługuje 1 KUTY.
3.3. Kute wydawane są w postaci banknotów o nominałach 1, 5, 10 i 50 i dołączane każdorazowo do faktury zakupu. Kwoty z faktur nie sumują się. Koszty transportu nie są premiowane KUTYMI.
3.4. W przypadku zwrotu towarów handlowych z jakiejkolwiek przyczyny banknoty KUTE muszę być zwrócone odpowiednio na wartość zwracanego towaru.

 

IV. ODBIÓR NAGRÓD
4.1. W momencie uzbierania odpowiedniej ilości KUTYCH na wybraną przez Uczestnika nagrodę fakt ten należy głosić do swojego OPIEKUNA (Przedstawiciela Handlowego POSTAL) nagrody zostaną dostarczone w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia tego faktu OPIEKUNOWI.
W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza wydłużenie terminu dostarczenia nagrody, o fakcie tym Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie. W przypadku braku wybranej nagrody, Uczestnik zostanie o tym poinformowany, wówczas istnieje możliwość wymiany na podobną nagrodę za taką samą ilość punktów lub wycofania się z wymiany KUTYCH na nagrodę;
4.2. W chwili odbioru nagrody należy przekazać odpowiednią ilość banknotów KUTYCH Opiekunowi POSTAL.
4.3. Warunkiem wydania nagrody jest brak przeterminowanych płatności.

4.4. Nagrody z programu lojalnościowego są fakturowane kwotą 5 groszy i przekazywane Opiekunowi Klienta wraz z FS.

 

V. WYGAŚNIĘCIE WAŻNOŚCI KUTYCH
5.1. Banknoty KUTE ważne są do zakończenia programu;
5.2. Po zakończeniu programu Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników i wyznaczy termin wymiany zebranych KUTYCH na nagrody.

 

VI. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
6.1. Wszyscy klienci Organizatora są objęci programem. Przystąpić do programu mogą jedynie pełnoletni klienci firmy POSTAL;
6.2. Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
6.3. Programem objęcie klienci zamieszkujący  na terenie RP.

 

VII. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
7.1. O zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestnika przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.postal.pl i w newsletterze wysyłanym do klientów drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni przed zakończeniem programu.

 

VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1. Z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w powyższych postanowieniach Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych, ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do Strony Internetowej Programu, braku dostępności nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także nie odpowiada za zagubienie banknotów KUTYCH w transporcie lub przez Uczestnika Programu.
8.2. Dostępność nagród do wyczerpania zapasów.
8.3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu nagród, a także w przypadku braku dostępności danej nagrody u Dostawcy, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody na podobny artykuł o podobnej wartości i parametrach.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. W ramach Regulaminu Organizator przewiduje możliwość organizowania promocji polegających na czasowym zwiększeniu wysokości przyznawanej Premii. Obniżeniu ilości KUTYCH potrzebnych do odbioru danej nagrody. O podjętych działaniach promocyjnych Uczestnik będzie informowany na stronie internetowej www.postal.pl i w newsletterze wysyłanym do klientów drogą elektroniczną;
9.2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się jedną z niżej wymienionych:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z działalnością Organizatora, wskutek której zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania Regulaminu,
b) zmiany zakresu lub formy produktów oferowanych w katalogu nagród;
9.3. O zmianie niniejszego Regulaminu ORGANIZATOR powiadamia Uczestnika przed datą wejścia w życie zmian na stronie internetowej www.postal.pl;
9.4. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od opublikowania informacji o zmianie Regulaminu;
9.5. Odmowa przyjęcia zmiany Regulaminu oznacza rezygnację z udziału w programie;
9.6. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.postal.pl;
9.7. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia programu premiowego „Przekuj kute na nagrody”. O zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestnika na stronie internetowej www.postal.pl i w newsletterze wysyłanym do klientów drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni przed zakończeniem programu;
9.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.02.2015r. do odwołania.

 

Katalog Nagród